gastenboek (N/A) | disclaimer
roderik .net, site van Roderik Emmerink

 

 

 

Visie (of het gebrek daar aan)

In tegenstelling tot de vele pagina's op internet over wie je bent, voorzien van personalia, favoriete bands en merken waaraan je je verbind zal ik op deze pagina trachten mijn gedachtengangen wat uit de doeken te doen, wat dan hopelijk wat meerzeggend is dan eerder genoemde profielpagina's. Profielpagina's heb ik overigens ook, hier op de site, bij hyves, orkut, etc.

Absolutisme

Allereerst heb ik een hekel aan mensen die een mening verkondigen als zijnde een (absolute) waarheid. Voor zover ik dat hier toch zal doen (om niet steeds, ik denk, ik vind, ik acht plausibel) te moeten invoegen, de pagina gaat over mijn (in meer of mindere mate tijdsgebonden) mening/visie. Als je van mening bent dat ik er nogal naast zit met mijn visie, schuw dan vooral niet mij daar van op de hoogte te stellen.

Ik zal met name de zaken vermelden waar mijn visie/mening afwijkt van de algemene opinie of waar de algemene opinie redelijk verdeeld is.

Theïsme, agnosticisme, atheïsme

Soms vraag ik mij af of ik nu een agnost ben of een atheïst.
Bertrand Russell zei daar over het volgende:

Wat is een agnosticus?

Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Of, zo niet onmogelijk, in ieder geval onmogelijk op dit moment.

Zijn agnostici atheïsten?

Nee. Een atheist, net als een Christen, huldigt het standpunt dat we kunnen weten of er wel of geen God is. De Christen is van mening dat we kunnen weten dat er een God is; de atheïst, dat we kunnen weten dat er die er niet is. De agnost stelt zijn oordeel uit, zeggende dat er niet voldoende bewijs is, noch voor bevestiging, noch voor ontkenning. Tegelijkertijd kan een agnost zeggen dat het bestaan van God, ook al is het niet onmogelijk, heel erg onwaarschijnlijk is; hij kan zelfs zeggen dat het zo onwaarschijnlijk is dat het niet eens de moeite waard is om de mogelijkheid te overwegen. In dat geval is hij niet ver verwijderd van het atheïsme. Hij kan de houding hebben zoals een behoedzame filosoof zou hebben ten opzichte van de goden van het oude Griekenland. Als iemand mij zou vragen om te bewijzen dat Zeus, Poseidon, Hera en de rest van de Olympische goden niet bestaan, dan zou ik daarvoor geen doorslaggevende argumenten kunnen vinden. Een agnost kan vinden dat de christelijke God even onwaarschijnlijk is als de Olympische goden; in dat geval is hij, praktisch gezien, gelijk aan de atheïsten.

Dat laatste is ook mijn standpunt. De theorie (bv. schepping en hiernamaals) is zo empirisch en logisch onwaarschijnlijk (mijns inziens) dat ik deze vrijwel verwerp. Logisch gezien is het e.e.a. zo geponeerd of afgesleten dat je het op grond daar van niet kan verwerpen. Empirisch beschouwd sluit de dagelijkse praktijk (vrijwel) nooit aan bij de geloofsovertuiging en aangezien theorieën doorgaans niet waar zijn als die niet gecorreleerd zijn aan andere theorieën acht ik de Christelijke zienswijze onwaar (ik heb het daar met name over de onderscheidende kenmerken van de christelijke en niet-christelijke visie).

Lees ook vooral zijn hele artikel, ik onderschijf zijn houding/mening in hoge mate.

Vrijheid

Ik ben ook een groot voorstander van vrijheden. Mensen moet niet belemmerd worden als daar niet voldoende noodzaak toe is. Zodoende ben ik voor een complexe wetgeving met veel kanttekeningen. Onze wetten zouden als uitgangspunten vrijheden/rechten moeten hebben en alleen plichten moeten creëren waar deze nodig zijn om de vrijheden te beschermen. Daarbij moet voorkomen worden dat zaken in het algemeen verboden worden om dat het in specifieke gevallen wel eens vrijheden zou kunnen inperken.

Mijns inziens moet er de vrijheid zijn om mensen te beledigen wanneer het gaat om het uiten van je mening. Dat wil natuurlijk geenszins zeggen dat je altijd gebruik moet maken van je vrijheden/rechten. Sommige mensen ervaren het als een belediging als je jouw afwijkende zienswijze zou uiten. Ik denk dat wanneer we om die reden onze zienswijze niet uiten aan die mensen dit leidt tot het niet objectief kunnen bijstellen van je mening (zij horen nog slechts één opinie over een kwestie, die opinie die zij graag willen horen, waar zij voor open staan). Dit leidt tot ontwenning van kritiek en ongenuanceerdheid (extremer worden) van je standpunt, dus een polarisatie. Die twee zaken leiden tezamen weer tot onverdraagzaamheid wanneer men toch onvermijdelijk met de visie van tegenpolen in aanraking komt. Daarom denk ik dus dat het elkaar ontzien van kritiek erger is dan elkaar kwetsen met uitingen van een afwijkende opinie. Ik vind dit ook echt een punt waar je voor moet uitkijken omdat men van nature al geneigd is je eigen opinie te verdedigen, soms ten koste van andere (minderheids-)opinies. Daar komt nog bij dat het de weg van de minste weerstand is om als minderheid je opinie maar achter te houden om wrijving/ergernis te voorkomen.

Mentalisme, dualisme, materialisme

Ik behoor tot de eliminatief materialisten, ofwel ik geloof dat er geen (onstoffelijke) geest is maar slechts een materieel (fysiek) lichaam/brein. Soms heb ik de neiging wat te zien in reductionistisch materialisme of in de identiteitspositie, maar ik zie dit vooral als een andere beschouwing van het eliminatief materialisme.

Politiek

Mijn standpunten over politieke kwesties (komt ook zo af en toe op mijn weblog aan bod). In het politieke spectrum ben ik sociaal liberaal.

Always under construction

© Copyright 2021 Roderik Emmerink, hosting en webdesign door Archytas.
Alle rechten voorbehouden | xhtml validatie